Anunţ privind achiziţia de “Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor promotionale suport pentru seminarii, conferinte si cursuri”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013

Investeşte în oameni !

                         

Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes

Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

 

 

 

Anunţ privind achiziţia de Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor promotionale suport pentru seminarii, conferinte si cursuri

în cadrul proiectului “Şanse egale pentru cariere de succes

 

 

Data: 10 Iunie 2011

Proiectul Sanse egale pentru cariere de succes” este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Proiectul se incadreaza, prin obiectivele sale, in misiunea Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre barbati si femei (ANES) din cadrul Ministerului Muncii (MMSSF), care consta in „introducerea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in toate domeniile societatii românesti, prin elaborarea si implementarea de politici si programe axate pe problemele diverselor categorii de femei din România”.

Obiectivul general al Proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la ocupare prin constientizarea principiului egalitatii de sanse la nivelul intreprinderilor private.

Perioada de implementare a Proiectului este de 2 ani.

SIVECO Romania S.A., în calitate de beneficiar al proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare şi diseminare în proiect, lansează procedura de cumparare directa, în conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, O.U.G. nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia deServicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor promotionale suport pentru seminarii, conferinte si cursuriîn cadrul proiectului „Şanse egale pentru cariere de succes”, ID 64237:

 

 • Mapa proiect personalizata – 2000 bucati
 • Caiet (notes) PERSONALIZAT – 2000 bucati
 • Pix personalizat – 2000 bucati
 • Ecuson proiect (badge plastic) – 2000 bucati
 • DVD 4.7 GB cu label personalizat – 2000 bucati

 

Coduri CPV:          

79822500-7 – servicii de proiectare grafica

79823000-9 – servicii de tiparire si de livrare

 

 1. Specificatii tehnice
 2. Concepţia grafică

 

Toate materialele care fac obiectul prezentei achizitii trebuie sa respecte cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2007-2013 in Romania. Acest manual poate fi accesat pe urmatoarea pagina de internet:

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf.

 

 • Tipărire

 

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.

 

Tipărirea materialelor de informare se va realiza în urmatoarele cantităţi şi în următoarele condiţii grafice:

 

 • Mapa proiect personalizata

 

Format:

(210 x 297) mm

Culori:

4 + 0

Hârtie:

carton de 350 gmp mat

Tiraj:

2000 de exemplare

Finisaj:

plastifiere

Probe de tipar:

Un exemplar „bun de tipar”

Termen de creaţie, producţie şi livrare:

Maxim 20 de zilede la semnarea contractului

 

 

 • Caiet (notes) personalizat

 

Format:

(210 x 297) mm

Numar pagini:

30 file

Culori:        

4 + 0 pentru coperta fata

Hârtie:

hartie 80g; coperta fata 200g; coperta spate duplex 500g; interior brosat

Tiraj

2000 de exemplare

Finisaj:

nu e cazul

Probe de tipar:

Un exemplar „bun de tipar”

Termen de creaţie, producţie şi livrare:

Maxim 20 de zilede la semnarea contractului

 

 

 • Pix personalizat:

 

Material:

Plastic / metal

Culori:

1 culoare

Tiraj:

2000 de bucăţi

Probe de tipar:

Un exemplar „bun de tipar”

Termen de creaţie, producţie şi livrare:

Maxim 20 de zilede la semnarea contractului

 

 

 • Ecuson proiect (badge plastic):

 

Format:

90 x 50 mm

Material:

Print pe carton 200 g plus suport plastic

Culori :

4 + 0

Finisare:

suport prindere ac/agrafa

Tiraj:

2000 bucati

Probe de tipar:

Un exemplar „bun de tipar”

Termen de creaţie, producţie şi livrare:

Maxim 20 de zilede la semnarea contractului

 

 

 • DVD 4.7 GB cu label personalizat:

 

Format:

Standard

Culori:

4 + 0

Finisare:

Plic plastic transparent standard

Tiraj:

2000 de bucăţi

Probe de tipar:

Un exemplar „bun de tipar”

Termen de creaţie, producţie şi livrare:

Maxim 20 de zilede la semnarea contractului

 

 

 • Ambalarea materialelor

 

Materialele vor fi ambalate şi livrate în cutii/pachete care conţin produse de acelasi tip, astfel: câte 200 mape/pachet, 50 caiet (notes)/pachet, 100 pixuri/cutie, 100 ecusoane/pachet, 100 DVD/pachet.

 

 • Livrare

 

Materialele vor fi livrate la sediul achizitorului din Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 73-81, Sector 1, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4.

 

 

ALTE CERINŢE

 

 • Toate materialele vor fi tipărite în limba română.
 • Achizitorului ii sunt transferate dreptul de proprietate intelectuala si de folosinta atat asupra imaginilor, cat si asupra machetelor finale pentru tiparire.
 • Achizitorul are dreptul de a refuza întregul tiraj în situaţia în care identifică 10 exemplare din fiecare publicaţie care nu corespund din punct de vedere calitativ - tipar înecat, pete de cerneală, margini neregulate sau asimetrice ş.a.

 

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale

 

 • Contractul va fi acordat operatorului economic care va transmite o oferta care sa indeplineasca specificatiile tehnice cerute si care ofera cel mai mic pret evaluat.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

 

Valoarea estimatăa serviciilor 32.000lei, fara TVA.

 

Termenul limităde depunere a ofertelor: 16.06.2011, ora 12:00(ora locală).

 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschisă.

 

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 45 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Toate materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respecte cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România. Acest manual poate fi accesat pe următoarea pagină de internet:

 

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf.

 

Ofertele pot fi  transmise prin posta, curier, sau depuse personal la adresa achizitorului.

Oferta financiara  se va prezenta astfel :

 1. Pretul ofertat va include toate cheltuielile legate de tipărirea materialelor solicitate conform Specificatiilor tehnice mentionate in acest document.
 2. Preturile vor fi  prezentate in Lei, fara TVA.
 3. Preturile precizate in oferta operatorului economic vor ramane ferme pe toata durata derularii contractului.
 4. Ofertele considerate conforme din punct de vedere al specificatiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor, fara TVA. Contractul se acorda operatorului economic care ofera cel mai scazut pret.
 5. Oferta financiară se va întocmi respectând formularul 1, anexă la prezentul document.

Oferta depusa trebuie sa fie valabila 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor mentionata mai sus.

Contractul va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va fi valabil pana la data de 31.12.2011.

Plata serviciilor se va face in Lei, prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. Achizitorul va receptiona serviciile prestate pe baza Procesului verbal de receptie.

 

 

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 09.00 - 17.00 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos.

 

Ofertele vor fi trimise în atenţia:

S.C. SIVECO Romania S.A.

Rodica PAPADOPOL

Adresă: Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, Bucureşti

Tel: +40 21 302 33 00; fax: +40 21 302 33 91;

E-mail: rodica.papadopol@siveco.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013

Investeşte în oameni !

 

Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes

Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

 

FORMULAR DE OFERTA

Catre .............................................(denumirea achizitorului si adresa completa)

 

 

Domnilor,

 

1. Examinand Solicitarea de oferta, subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului __________________________________(denumirea/numele Ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____________________________ (denumirea serviciului) pentru preţul total insuma de__________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ___________________ .(suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ______________ (durata in litere si cifre) zile, respectiv până la data de _______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 

 

Data _____/_____/_____

 

_____________(semnatura), in calitate de _______________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013

Investeşte în oameni !

 

Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes

Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

 

   Operator economic

 ___________________

    (denumirea/numele)

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

 

 

 

Nr. Crt.

DESCRIERE

Cantitate (bucăţi)

Preţ unitar,

fără TVA (LEI)

Valoare totală, fără TVA (LEI)

1

Grafica si tiparire mapa proiect

2000

 

 

2

Grafica si tiparire caiet tip bloc notes proiect

2000

 

 

3

Grafica si tiparire pix proiect

2000

 

 

4

Grafica si tiparire ecuson

2000

 

 

5

Grafica si tiparire DVD personalizat proiect

2000

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

PARTENERI

Proiect derulat de SIVECO Romania, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi agenţia de presă Mediafax
AUTENTIFICARE

Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

FORMULARE

În cadrul proiectului vor fi folosite toate tipurile de chestionare elaborate în contextual participării la evenimente, care vor pune accent pe indicatorii stabiliţi cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor personale. Impresiile participanţilor la diferite evenimente vor fi consemnate pe formularele special întocmite, macheta acestora fiind concepută pentru consemnarea tuturor datelor necesare realizării indicatorilor proiectului.