DESPRE PROIECT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: „Şanse egale pentru cariere de succes”
Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Şanse egale pentru cariere de success

Perioadă de derulare: 1 septemebrie 2010 - 31 august 2012 (24 luni).
Valoarea totală a proiectului:
14 406 484 lei

 • SIVECO Romania SA, Beneficiar - 50%
 • Academia de Studii Economice Bucureşti, Partener 1 - 15%
 • MEDIAFAX SA, Partener 2 - 35%.

 

CONTEXT

Proiectul contribuie la îndeplinirea priorităţii privind reconcilierea carierei cu familia, prin diseminarea bunelor practici din domeniu la nivelul managerilor de resurse umane din companii şi printr-o campanie de promovare a poveştilor de succes ale femeilor care au reuşit atât în carieră, cât şi în viaţă de familie.

Prin obiectivele sale de informare şi formare profesională, proiectul contribuie şi la prioritatea privind eliminarea stereotipurilor de gen şi independenţa economică individuală pentru femei şi bărbaţi.

GRUPUL ŢINTĂ

 • 800 femei cu funcţii de decizie in companii private - informate şi pregătite pentru a aplica instrumente concrete de asigurare a egalităţii de şanse la locul de muncă.
 • 900 femei ce participa la programele de Formare Profesională Continuă care:
  • riscă să îşi piardă locul de muncă
  •  intreţin familii monoparentale
  • nu au mai participat la un program de formare in ultimii 2 ani
  • fac parte din grupuri vulnerabile (romi, persoane cu dizabilităţi, persoane în vârstă etc.)

SCOPURI ŞI OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor şi accesul egal la ocupare prin conştientizarea principiului egalităţii de şanse la nivelul întreprinderilor private.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Realizarea obiectivului general al POSDRU: o piaţă inclusivă a muncii şi locuri de muncă în care drepturile femeilor sunt respectate.
 • Realizarea obiectivului axei prioritare 6: accesul femeilor pe piaţa muncii.
 • Dezvoltarea de competenţe si abilităţi de implementare a instrumentelor de asigurare a egalităţii de şanse.
 • Dezvoltarea unei societăţi inclusive si coezive.
 • Creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii de şanse în întreprinderile din România.
 • Promovarea poveştilor de succes ale femeilor.
 • Creşterea oportunităţilor de angajare pentru femei, inclusiv cele din grupurile vulnerabile.
 • Dezvoltarea carierei femeilor prin acces la programe de dezvoltare profesională.

PARTENERI

 • Solicitant: SIVECO Romania S.A.
 • Partener 1: Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Partener 2: MEDIAFAX S.A.

REZULTATE ANTICIPATE

 • Respectarea drepturilor femeilor in privinţa tratamentului egal şi nondiscriminării într-o mai mare măsură, în cadrul întreprinderilor private din România.
 • Conştientizarea de către femeile cu funcţii de decizie a necesităţii aplicării unor instrumente pentru asigurarea egalităţii de şanse şi a implicării lor în îmbunătăţirea politicilor interne privind egalitatea de şanse.
 • Creşterea încrederii în sine a femeilor .
 • Reconcilierea carierei cu viaţa de familie.
 • Reducerea stereotipurilor privind rolul social al femeii.
 • Creşterea gradului de ocupare al femeilor.
 • Accesul femeilor la locuri de muncă mai multe şi mai bune.
 • Promovarea atuurilor femeilor aflate in funcţii de decizie.

EFECTE

 • Creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi integrare a principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.
 • Promovarea pe scară largă a egalităţii de şanse.
 • Diseminarea poveştilor de succes ale femeilor cu funcţii de decizie.
 • Promovarea de modele şi a motivării altor femei în acest sens.
 • Creşterea cunoştinţelor şi abilităţilor femeilor din grupuri vulnerabile.

VALOAREA ADĂUGATĂ A PROIECTULUI

 • Implementarea unor măsuri de promovare eficiente: campanii media, tipărituri, evenimente de promovare şi de presă.
 • Prezentarea unor poveşti de succes in domeniu.
 • Accesul grupului ţintă la programe de FPC.
 • Utilizarea unor metode inovatoare de furnizare a conţinutului informaţional al programelor de FPC - IT&C.

LOC DE DESFĂŞURARE

 • Proiectul se desfăşoarăîn 8 regiuni:
  • Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest.
 • 8 centre de informare şi training:
  • Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Constanţa, Iaşi.

SUSTENABILITATE

 • Grupul de lucru îşi va continua funcţionarea şi după finalizarea proiectului, abordând noi obiective şi tehnici în vederea promovării egalităţii de şanse pentru femei.
 • Ghidul redactat în cadrul proiectului va fi diseminat şi după finalizarea proiectului.
 • Lecţiile interactive realizate, precum şi portalul web vor fi utilizate în continuare de solicitant şi de parteneri, în organizaţiile proprii şi în noi parteneriate încheiate.
 • Managerii de resurse umane vor asigura perpetuarea filosofiei proiectului în strategiile de RU de la nivelul întreprinderilor.
 • Se oferă femeilor din grupul ţintă accesul liber la programe de formare profesională continuă în domeniul managementului şi utilizării TIC, inclusiv în activitatea de management.
 • Se anticipează un “efect cascadă” în grupul ţintă al femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile.

EGALITATE DE ŞANSE

 • Între bărbaţi şi femei, în ceea ce priveşte accesul la funcţiile de conducere.
 • Promovarea principiului nediscriminării grupurilor vulnerabile, prin accesul liber la programele de FPC.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

 • Atingerea priorităţilor stabilite în Agenda 21 - Planul Global de Acţiuni pentru Dezvoltare Durabilă în secolul 21, adoptat la Rio de Janeiro, în 1992 şi prin Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă, desfăşurat la Johannesburg în 2002:
  • Dezvoltarea resurselor umane prin programele de FPC
  • Implicarea in grupul ţintă a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile.

INOVARE ŞI TIC

 • Promovarea cercetării şi a inovării se află în centrul atenţiei = creştere economică şi crearea de locuri de muncă.
 • Proiectul introduce alături de metodele clasice de predare şi metode inovatoare (lecţii cu conţinut audio/video) ce ţin de utilizarea tehnologiei informaţiei.

ABORDARE INTERREGIONALĂ

 • Proiectul se va derula la nivel naţional, în 8 localităţi din cele 8 regiuni de dezvoltare.
 • Practic, astfel, programele de formare vor fi disponibile la nivelul tuturor regiunilor României prin
  • campaniile naţionale
  • seminariile organizate la nivel regional.